Giełda - najlepsze zabezpieczenie na starość.

Giełda (z niemieckiego) - jest to forma zorganizowanego rynku - zebrania odbywające się regularnie, w ustalonym czasie i miejscu, na których spotykają się sprzedający i kupujący w celu zawierania transakcji głównie papierami wartościowymi i towarami masowymi. Ze względu na przedmiot transakcji giełdę można podzielić na: pieniężne (papierów wartościowych), towarowe i inne (frachtowe, ubezpieczeniowe). Podstawową funkcją giełdy jest ustalanie cen wartości i towarów dopuszczonych do obrotu na giełdzie na podstawie ich podaży i popytu na nie. Do głównych obowiązków władz giełdy należy podawanie do ogólnej wiadomości cen (kursów giełdowych), wedlug których zawierano umowy kupna-sprzedaży na giełdzie. Ceny te są często miarodajne dla transakcji zawieranych poza giełdą.

Krótka historia giełdy

Giełda papierów wartościowych